0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁĘCZYCY » AKTUALNOŚCI


 

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2016r. wprowadzono nowe świadczenie rodzinne, a mianowicie świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.


INFORMACJA

Informujemy, iż w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 69 w pokoju nr 2 prowadzi swoją działalnośćPunkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Łęczyca.

Specjalista - terapeuta uzależnień - pełniący dyżur w Punkcie Konsultacyjnym  udziela informacji i porad w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny  czynny jest raz w miesiącu, tj. w każdy trzeciczwartek miesiąca w godzinach od 800 do 1000.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 24 721 89 60
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530, bądź osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Terminy dyżurów terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w 2016r.:

• 21 styczeń                    • 21 lipiec

• 18 luty                          • 18 sierpień

• 17 marzec                     • 15 wrzesień

• 21 kwiecień                   • 20 październik

• 19 maj                          • 17 listopad

• 16 czerwiec                   • 15 grudzień


Wniosek można pobrać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
ul. Belwederska 69 w godzinach 7:30 - 15:30

 


 


Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.,poz. 1058).

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Zmianie ulega także:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.
   

Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2015 r. rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r.,poz. 238).

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego obowiązujące od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. to:

 • kwota 674,00 zł
 • kwota 764,00 zł jeżeli rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych obowiązujące od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. to:

1. wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

 • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

 • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej sięorzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Bez zmian pozostają:

 • wysokość kwoty uprawniającej do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, która nadal wynosi 1922,00 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
 • wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000,00 zł na jedno dziecko;
 • wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
 • wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
 • wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  520,00 zł miesięcznie.


Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 13 maj 2010 godz. 15:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 9 luty 2016 godz. 15:27
Liczba odsłon:
  13656 od 13 maj 2010 godz. 15:26  (średnio 4.27 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca