0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OGŁOSZENIA WÓJTA » 2018


8 lutego 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: otwarty  konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego będącego zadaniem własnym  gminy  realizowanego  na rzecz mieszkańców Gminy ł eczyca w zakresie: pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

27 lutego 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: o konsultacjach społecznych projektu "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2018r.

24 lipca 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyca w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Łęczyca.

2 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1 października 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019

1 października 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: w sprawie przeprowadzenia  konsultacji Rocznego  Programu  współpracy  Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok  2019

9 listopada 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczycao konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Łęczyca.

27 listopada 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

3 grudnia 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca: w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 12 kwiecień 2018 godz. 12:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 11 grudzień 2018 godz. 16:00
Liczba odsłon:
  4532 od 12 kwiecień 2018 godz. 12:00  (średnio 4.52 odsłon/dobę)

Gmina Łęczyca